2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás

Tudnivalók

Aktualitások

 

SOMOGY MEGYEI
Területi választási Iroda

7400 Kaposvár,
Fő utca 10.

Tel.: 82/898-246

E-mail: tvi@som-onkorm.hu

Az országgyűlési képviselő-választást és az országos népszavazást a köztársasági elnök 2022. április 03. napjára tűzte ki. Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani, így 2022-ben az országgyűlési képviselők választásával együtt az alábbi 4 kérdés tekintetében is voksolhatnak a választópolgárok:

1.     
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2.     
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3.     
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

4.     
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A választásokra való felkészülés, a választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok alkalmazása (átjelentkezési kérelmek benyújtása, mozgóurna kérelmek benyújtása, választási bizottságokba delegáltak küldése, stb. ) egyszerre, egyidőben zajlik, a beadott kérelmeket a választási szervek mindkét választásra figyelembe veszik.

2022. február 11-ig postázza a Nemzeti Választási Iroda a választási értesítőket, amelyen szerepel, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat. Az országgyűlési választásra és a népszavazásra vonatkozóan közös értesítő kerül kiküldésre, mely minden szükséges információt tartalmaz.

Jelenleg az országgyűlési választásokkal kapcsolatosan az ajánlóív igénylések leadásának szakaszában vagyunk, az ajánlóíveket a leadott igények alapján a jelölő szervezetek és független jelöltek legkorábban február 12-én szombaton 08.00-16.00 óra között vehetik át az országgyűlési egyéni választókerületi
választási irodákban, amelyből Somogy megyében 4 működik kaposvári, barcsi, marcali és siófoki székhellyel.

Az ajánlóíven az ajánlások gyűjtésének ideje 2022. február 25-ig tart, eddig számíthatnak arra a választópolgárok, hogy a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselői megkeresik őket ajánlásukat kérve. Az ajánlóíven történő érvényes ajánlás megtételéhez az ajánló választópolgár családi- és utónevének, személyi azonosítójának, lakcímének pontos, okmányok szerinti megadása és a választópolgár ajánlása szükséges. Más személy is beírhatja az ajánló választópolgár adatait, ugyanakkor az ajánlóív csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár azt saját kezűleg írja alá.  

Fontos, hogy egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de minden jelöltet csak egyszer. Ahhoz, hogy valaki jelöltté váljon, 500 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. A szükséges számú érvényes ajánlás meglétét az ajánlóívek leadása után az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda ellenőrzi, a jelölteket pedig az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Az országgyűlési képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

a) Nemzeti Választási Bizottság,

b) területi választási bizottság,

c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,

d) szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).

Az ajánlásgyűjtéssel egyidőben zajlik az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztása, melyet a helyi képviselő-testületek a választási iroda vezetőjének javaslatára – aki egyben a település jegyzője – választanak  meg 2022. február 20-ig. Szintén folyamatban van a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása, amelynek határideje 2022. március 14. A választási bizottságnak nem lehet tagja többek között aki képviselő, alpolgármester, jegyző, vagy másik választási bizottság, választási iroda tagja, illetve a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint természetesen a jelölt sem. Ezenkívül az sem lehet választott bizottsági tag, aki valamely párt tagja, vagy a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, de a szakképző intézmények, kulturális intézmények munkavállalója sem. 

A megválasztott választási bizottságokba a jelölő szervezetek és a független jelöltek megbízott választási tagokat delegálhatnak. Ennek határideje március 25. 16.00 óra.

A népszavazással és az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan fontos tudni, hogy a szavazáskor egy névjegyzék lesz, azonban azt két helyen
kell aláírni. Külön rubrika van a népszavazásra és külön rubrika szolgál az országgyűlési választásra. Aki csak az egyik választáson akar részt venni, annak lehetősége van erre. Ebben az esetben csak a választott szavazólapokat kapja meg, és a névjegyzéket is csak egy helyen kell aláírnia.

Az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy borítékba kell tenni. A négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog szerepelni. A kampányidőszak 2022. február 12-én kezdődik, és a szavazás napján, 2022. április 3-án 19:00 óráig tart.

Az országgyűlési választásokon a következő választási irodák működnek:

a)      
helyi választási iroda (továbbiakban: HVI)

b)      
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (továbbiakban: OEVI)

c)      
területi választási iroda (továbbiakban: TVI)

d)      
külképviseleti választási iroda

e)      
Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI)

A Somogy Megyei Területi Választási Iroda tagjai a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal állományában és a Somogy Megye Kormányhivatal állományában dolgozó köztisztviselők és kormánytisztviselők közül kerülnek ki. A TVI igazgatási, jogi, logisztikai, pénzügyi feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal erre kijelölt köztisztviselői, az informatikai feladatokat a Somogy Megyei Kormányhivatal erre kijelölt kormánytisztviselői látják el.  

A TVI általános feladatai közé tartozik a választásra vonatkozó jogszabályokban megjelölteken túl:

a)     
ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b)     
felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása, összegyűjtése érdekében,

c)     
a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az  illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti,

d)     
meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

e)     
a Területi Választási Bizottság döntéseit előkészítő, végrehajtó szerveként működik,

f)      
folyamatosan tájékoztatást nyújt a választópolgároknak, jelölő szervezeteknek, a sajtónak a választásokkal kapcsolatos kérdésekben,

g)     
az NVI részére folyamatosan adatszolgáltatást teljesít a területén a választási igazgatással kapcsolatosan végrehajtott feladatokról.

 

A TVI a szavazást megelőzően

a)     
nyilvánosságra hozza a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

b)     
fogadja a TVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,

c)     
a TVB és a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

d)     
megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek képzését,

e)     
elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,

f)      
az informatikai rendszerben rögzíti a TVB-nek a  jelölt nyilvántartásba vételével, illetve az  ajánlóív visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megsértésével kapcsolatos OEVB-döntés elleni fellebbezés alapján hozott döntését, valamint annak jogerőre emelkedését, további jogorvoslat esetén a Kúria döntését, továbbá

g)     
az NVI vezetője által kiadott utasítás alapján kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

 

A TVI a szavazás napján gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

A TVI a szavazás napját követően

a)     
a listás szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a  listás választás területi részeredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét a TVB rendelkezésére bocsátja,

b)     
a TVB területi részeredményt megállapító határozatának mellékletét képező jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

c)     
a TVB területi részeredményt megállapító határozatának jogerőre emelkedését vagy az  ellene érkezett fellebbezés benyújtásának tényét rögzíti az informatikai rendszerben,

d)     
a TVI vezetője a HVI-k és az OEVI-k vezetőinek elszámolása és saját elszámolása alapján összesítő pénzügyi elszámolást készít a megyében végzett választási feladatok költségeiről a szavazás napját követő ötven napon belül.

 

Kaposvár,
2022. február 16.