Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.

Közérdekű adatok

Elérhetőségek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
E-mail: stfnkft@gmail.com

A szervezet vezetői:
Boros István ügyvezető
A felügyelő bizottsági tagok adatai:
Dr. Boda Róbert
Dr. Radics Gyula
Kiss Géza


1.2. A felügyelt költségvetési szervek
» A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: n.r.
1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: n.r.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
» A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.4. Közalapítványok
» A szerv által alapított közalapítványok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.5. Lapok
» Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
» Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
1.7. Költségvetési szervek
» Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
» A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. tájékoztatása:
A Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u. 10., adószám: 15731326-1-14) a Somogy Megyei Közgyűlés 63/2016. (XII.9.) határozatának értelmében a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. részére, előre nem tervezett működési költségeinek fedezésére 4 500 000 Ft, azaz Négymillió ötszázezer forint visszatérítendő támogatást nyújtott. A támogatással történő elszámolás határideje 2017. 01. 31. visszafizetésének határideje 2017. 07. 31.
» Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Közadatok újrahasznosítása
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
» Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
» Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Beszámolók

Projektek, pályázatok

A nemzetközi projektben a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vesz részt. A pályázat célja a zöld infrastruktúra fejlesztése, fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. A pályázat megvalósítása magyar oldalon az ITS-ek és a Zöld Városok program lehetőségeit vizsgálja, valamint a nemzetközi példák alapján a projekt közben az NGM felé javaslattételeket fogalmaz meg a zöld infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban.
A pályázat megvalósítása 2017. január 1-én kezdődött meg, összesen 5 évig tart.
A pályázat teljes költségvetése 2 164 000 EUR, ebből konzorciumi partnerként 215 000 EUR jut a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. által vállalt tevékenységekre.

Partnereink:
- Town & Country Planning Association – London
- Cornwall Council – Cornwall
- Provincial Government of Styria, Department for environment and spatial planning – Ausztria
- City of Amsterdam – Amszterdam
- Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region – Ljubljana
- Bratislava Karlova Ves Municipality – Pozsony
- Municipality of Ferrara – Ferrara

English description:
The PERFECT project was created as a result of the TCPA’s management of the Green Infrastructure Partnership (GIP) in the UK, a network of over a 1,000 cross­sector organisations involved in the protection,
development and exploitation of the natural heritage. This, combined with the TCPA experience of the GRaBS project and stimulated by the DG­Rural and Urban Policy ‘Guide to Multi­Benefit Cohesion Policy
Investments in Nature and Green Infrastructure’, lead us to believe that the multi­use of green infrastructure could, and should, be a catalyst for Growth and Jobs. The UK GIP identified that, despite considerable
evidence on the multiple benefits of GI for Jobs and Growth, there was limited ERDF investment in green infrastructure and that Managing Authorities needed persuasion to make investments in natural heritage. We
researched EU Green Infrastructure networks such as the European Green Belt, ENGINE and the Europarc Federation promoted in the EC’s Green Infrastructure Strategy, for how jobs and growth can be secured
through the multiple benefits of natural heritage. Partners were identified across Europe ­ from regions with good practice in implementing solutions for natural heritage based on a promotion of specific benefits (health
in Amsterdam, GreenNet in Styria) and regions facing specific challenges that natural heritage can help address (pressure on urban green spaces in Ljubljana, access to good quality natural heritage in Cornwall).
Three partners were involved in the TCPA lead INTERREG IVC project GRaBS, which has strengthened co­operation. Five of the partners address ERDF OP Policies, each one bringing a different perspective to TO6. As
a result, the partnership was formed with specifically chosen challenges and expertise and a partner meeting was held in London, May 2015 but an application was not submitted in the First Call. Partners were actively
involved in shaping the direction of the project through regular communication in order to ensure the balance of the partnership and its activities reflected the strengths and unique challenges in each of the regions.
Partners were asked to submit early on their proposals for how they would seek to improve policy instruments and the methods to be used, and this was evaluated and revised further as a result of feedback from the
lead partner, taking an holistic and balanced approach to the partnership and ensuring a coherence and consistency with the regular input of all partners. The input of partners was also sought on their stakeholder
groups to make sure that the full value of this was reflected across the partnership; they also each submitted communications targets and objectives. The partners have been selected as a balance between capital cities (Ljubljana, Amsterdam and Bratislava) as well as the city of Ferrara, and regions (South Transdanubia, Styria, Cornwall), to reflect the ability of green infrastructure to strengthen both urban and wider regional development
The socio­economic and environmental services provided by the protection, development and exploitation of natural heritage in urban areas are collectively known across Europe as Green Infrastructure (GI) and the
aim of the PERFECT project is to improve the implementation of regional development policies and programmes, in particular Investment for Growth and Jobs, through the integration and awareness­raising of the
multiple benefits of GI into partner municipalities, Managing Authorities and stakeholder groups. Environmentalists have long argued the crucial role of eco­systems and the need for biodiversity in built­up areas, and
although this is a key argument for the protection of natural heritage, in recent years, additional benefits of GI have been identified which can be linked to the Growth and Jobs agenda. From climate change adaptation
and mitigation, health and leisure benefits, energy and education, tourism, and economic uplift, urban GI is key to the future viability of European towns and cities.
The resource efficiency and proactive use of GI has the ability to contribute to economic, social and territorial cohesion by improving the lives of people regardless of income, background or status. Investments in nature
today can save money and promote economic growth in the medium and long term. It is an integral part of the transition to, and the foundation of, a resource efficient, green economy that leads to jobs and growth. The
issue being addressed in PERFECT is the identification of the multi­benefits of GI investment through Structural Funds Operational Programmes and other policy instruments to enable a holistic and integrated
approach to the protection and development of the natural heritage. The challenge faced is to raise awareness of policymakers, public professionals, politicians, planners, health, tourist and economic officers,
investors, developers, and the community, that natural heritage has many functions and that an holistic approach on the multi­benefits will create Jobs and Growth.
The European Commission produced an EU­wide strategy for GI in May 2013, which responds to the challenge of protecting the environment and promoting resource efficiency. A main aim of the strategy is to improve
access to finance for GI projects. In line with Europe’s 2020 Strategy GI can act as a catalyst to economic growth by attracting inward investments and generate employment and other benefits including reduced
environmental and health costs and promoting tourism. Experience has shown that investing in GI can contribute to the recovery of Europe’s economy by fostering innovative approaches and creating new green
businesses. Green jobs already represent around 5% of the job market. Cohesion Policy has the potential to be a catalyst in developing resource efficient green economies that acknowledge the multiple benefit
opportunities that inherently exist as part of investments in nature. The European Commission has long recognised the important role that local authorities play in improving the environment. The European Green
Capital Award, awarded to Ljubljana for 2016, has been conceived as an initiative to promote and reward cities that are frontrunners in these efforts. Amsterdam, another PERFECT partner, is the European Innovation
Capital of 2016.
Through the exchange of experience, peer working, identification of good practices and study visits achieved via interregional co­operation, PERFECT partners will bring their own expertise and competencies on the
natural heritage to the project: Amsterdam and health benefits; Bratislava on climate change; Ljubljana on biodiversity, and Ferrara on interconnectivity. For regional partners: Styria is expert on legal structures for multi­
use GI; STRDA on monitoring; Cornwall on delivering devolved GI. We therefore believe that the InterregEurope programme provides the perfect arena for the transfer of good practices across Europe on the multi­
benefits of GI.

Beszámolók: A projekt megvalósítási időszakának első partneri találkozójáról készült beszámolót rövidesen feltöltjük.

Foglalkoztatás

sztp.jpg

 

A kedvezményezett neve: Somogy Vármegyei Önkormányzat
Konzorciumi partner neve: Somogy Vármegyei Kormányhivatal
Konzorciumi partner neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja: Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy vármegyében
A szerződött támogatás összege: 3 503 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.06.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés Somogy vármegye közigazgatási területén valósul meg, Somogy vármegye foglalkoztatásának és gazdaságának fejlesztése érdekében.

A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” című projekt megvalósítási területe Somogy vármegye egésze. A projektet a korábbi foglalkoztatási paktumok tapasztalatainak és eredményeinek folytatásával valósítjuk meg, figyelembe véve a területi különbözőségeket és sajátosságokat.
A pályázat célja a vármegye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a vármegyei területfejlesztési programra és Somogy Vármegye Integrált Területi Programjára épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával atársadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz.

A projekt keretében a Somogy Vármegyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a vármegyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére Foglalkoztatási Fórum további működtetését és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik, mely a korábbi Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt folytatása. A program keretében releváns közreműködőkkel újra alakuló vármegyei foglalkoztatási fórum, melynek feladata elsődlegesen a vármegyei foglalkoztatás elősegítése és erősítése érdekében a folyamatos kommunikáció, információcsere.

A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP Plusz forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási, egészségügyi és szociális kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása. Hosszú távú cél egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja. A projekt rövid távú célja a helyi termék- és szolgáltatás fejlesztés segítése, piacra jutás segítése, befektetés-ösztönzéshez és ágazati-gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek.
Rövid távú cél továbbá a vármegyei szintű foglalkoztatási együttműködés további működtetése. Ennek eszközrendszere az aktív munkaerő-piaci támogatások, a képzési és foglalkoztatási támogatások biztosítása, vármegyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés működtetése.

Specifikus célok:
A projekt közvetlen célja Somogy vármegye foglalkoztatási együttműködésének bővítése, a kapcsolódó paktum iroda létrehozása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése. Ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása; a paktum szolgáltatások kialakítása:

• a vármegyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén

• paktum iroda működtetése a vállalkozók igényeinek kiszolgálása érdekében

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság bérezése

A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat külön bérezés nélkül, társadalmi munkában látják el.

Az ügyvezető havi bére: bruttó 200 000.- Ft