TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00020

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata
A projekt címe: „Új óvoda építése a Hetesi Mese – Vár Óvoda számára”
A szerződött támogatás összege: 146 972 174 Ft
A projekt összköltsége: 146 972 174 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00020
A tervezett befejezési határidő: 2021.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az óvoda jelenlegi székhelye Hetesen az általános iskola egyik szárnyában, a Vikár Béla utca 1. szám alatt (305/1 hrsz.) található. 100%-ban önkormányzati tulajdonban. Az óvoda fenntartója a Hetes-Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulás Társulási Tanácsa. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Csoportjainak száma 2, maximum 40 gyermeket fogadhatnak. Alapító okirata szerint is vállalja a befogadó-szellemiségű, inkluzív nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését. A Hetesi Mese – Vár Óvoda kötelező felvételt biztosító körzete: Csombárd és Hetes községek közigazgatási területe. Csombárdról minden gyermek Hetesre jár, őket falubusz hozza-viszi a két település között.

A Hetesi Mese – Vár Óvoda épületét 1982-es építése óta jelentősen csak egyszer újították, 2011-ben, amikor hazai pályázati forrásból nyílászárókat cseréltek, és felújították a vizesblokkot. A szolgáltatás legnagyobb problémája a helyhiány, ami maga után vonja a nevelés, gondozás területén megjelenő szükségleteket. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben és a 24203-1 Magyar Szabványban megfogalmazott minimum feltételek jelenleg nem állnak rendelkezésre. A napi mozgást a csoportszobák előtti öltözőben oldják meg, az elkülönítő helyiség egyben a felnőtt öltöző és tároló is, a vezetői iroda szükség szerint fejlesztő szoba és logopédiai foglalkoztató is, a vasaló-mosó helyiség is több funkciót lát el, zuhanyzó és felnőtt mosdó egyszerre. Az eszközök tárolására nincsen elegendő szertár, a kijáró logopédusok és fejlesztő pedagógusok számára, ha időpontjuk ütközik, nincs elegendő helyiség, és az épület kívülről és belülről is igencsak leromlott állapotban van. Az akadálymentesítés nem felel meg a jelenlegi elvárásoknak.

A projekt átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés és infrastruktúra is megvalósuljon. 

Apályázat eredményeként az építendő új óvodaépületben az óvodai ellátás több gyermek számára lesz hozzáférhető, az akadálymentesítéssel lehetővé válik
mozgásában korlátozott gyermekek fogadása is. A projekt a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásával valósul meg. Az infrastrukturális beruházásnál a pályázó figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak, valamint a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A vizuális elemek kialakításában is kiemelt figyelmet fordítanak a korosztály érdeklődési körére, fejlődésének előmozdítására. Továbbá fontos szempont volt a tervezésnél és a későbbiekben a megvalósításnál is, hogy a projektnek nincs klímakockázata.