TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012

2020.jpg

Kedvezményezett neve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
Projekt címe: Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012
Támogatás összege: 399.913.631 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2020.02.15.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2017. július 5. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 399.913.631 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési,belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, értékmegóvás, az élet- és alakhatási körülmények javítása a fő cél.

A támogatott projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel fenyegetett területein megoldásra kerüljön a vízlevezetés, megteremtődjön a meglévő csatornarendszer működésének összhangja, növelve a záportározó kapacitását a vízvisszatartás követelménye érvényesíthető legyen.
A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzat költségvetését. A vízelvezetés biztosításávalmegszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Jelen beruházás tervezésénél több cél együttes megvalósításalett figyelembe véve. A tervezés komplex hasznosítású víztározó és árokrendszer létesítésére vonatkozik. A tározó pufferhatásának köszönhetően kiegyenlíti a vízgyűjtő felső részéről érkező szélsőséges környezeti terheléseket és megfelelőenméretezett árokrendszerrel a lefolyó vizek összegyűjthetők, és rendezetten vezethetők a befogadó vasúti árokba, majd avégső befogadóba, a Balatonba.
A fejlesztés illeszkedik Magyarország Vízgyűjtő- gazdálkodási tervének TE2 sz. intézkedéséhez: Ökológiai és vízminőségvédelmi szempontú belterületi csapadék vízgazdálkodás kialakítása. A megvédendő vagyon becsült összege, amelyfigyelembe véve a tervezett fejlesztési összköltségeket (399.913.631 Ft), többszörösen meghaladja a beruházási költséget, így megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott azon követelménynek, mely szerint a védendő érték összértéknek meg kell haladnia a beruházás összes költségét. A fejlesztés által érintett védendő területen Balatonkeresztúr Község Településrendezési Terve alapján 590 magáningatlan található. Ebből az átlagos 2fő/ingatlannal kalkulálva kiszámítható, hogy a fejlesztés következtében ár-, bel-, vagy helyi vízkároktól megvédett lakosság száma 1180 fő. A pályázó fejlesztésévelteljes mértékben betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, valamint megőrzi a projekt által érintettterületen a védett természeti és kulturális értékeket, rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A tervezett műszakimegoldások alapján a kijelölt területek védelme biztosított, megfelelően reagál a helyzetértékelésben bemutatott problémákmegoldására. A beruházás a település jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési tervhezilleszkedő elem.

A projekt tervezett befejezési határideje: 2020.02.15.

Meglévő állapot bemutatása
Balatonkeresztúr területére jellemző az erős tagoltság, nyugatioldalán enyhe lejtésű dombság, keleti, déli részein lapos, vizenyős, mélyebb fekvésű, északon pedig a Balaton és tavat övező part (nádas) található. Csapadékvíz elvezető rendszere hiányos, az elmúlt évtizedek fejlesztései több helyen problémát keletkeztettek, amely miatt nincs biztosítvasem a vízgyűjtők és elvezetők, sem az átereszek összehangoltsága. A településmélyebb fekvésű területein gyakorta pangóvizes területek, elöntések keletkeznek. Megállapítható, hogy a 2005-2006. évben elkészült M7-es autópálya, amely a települést érinti,hatással van a vízgyűjtő területre. A kivitelezés során megvalósult terepalakítások, új műtárgyak megváltoztatták a vizek természetes útjait, a lefolyási viszonyokat. Az autópálya hatásterületén készült csapadékvíz-elvezetés, de ennek összehangolása a település meglévő rendszerével nem történt meg. Az útberuházás során kialakított záportározó nem látja el kellő mértékben feladatát, befogadóképessége kicsi, ezért gyakori, hogy a környező területeken is vízborítás alakul ki. A gyakori elöntésekkel érintett terület az M7-es úttól északra esik, és megközelítőleg 400 ha nagyságú, további a vízgyűjtés szempontjából figyelembe vehető még közel 200 ha, a 7-es főút és a vasútvonal által határolt részeken. Együttesen 600 ha vízelvezetését kell megoldania a jelenlegi árokrendszernek, amely fő gyűjtője a község belterületének nyugati határán a vasúttal párhuzamos nyomvonalon vezeti le a vizeket a kiserdei mocsaras, lápos területen keresztül a Balatonba. Problémát jelent az is, hogy alevezető árkok és átereszek kapacitása nincs összhangban. Az Önkormányzat a településen sorozatosan előforduló elöntések miatt elkészítette a veszélyeztetett területek vízrendezéseire szóló engedélyes terveket. A meglévő állapotokat a tanulmány mellékleteként benyújtott fotódokumentációval mutatjuk be.

Fejlesztési szükség bemutatása:
Balatonkeresztúr község egyes területein az elmúlt években nagy intenzitású esőzések alkalmával elöntések keletkeztek. Az elöntések a település több utcájában az utca szinttől mélyebben lévő ingatlanokat és a rajtuk lévő épületeket érintette, valamint az árkokból kilépő víz helyenként útburkolat alámosásokat okozott. A tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és lakossági igényeket egyaránt tartalmazó problémát hivatott megoldani.

Tervezett beavatkozások bemutatása
A fejlesztés alapját a 2012-es engedélyes terv képezi, melynek a 7-es számú főúttól délre eső részének szabályozása módosult a 2016-os tervmódosítás szerint, a jelentősen megváltozott időjárási körülményekre tekintettel.
Tervezett létesítmények
- Földmedrű tározó - max. kapacitása: 21.000 m3
- Árokrendszer – összesen: 5.600m (+ 1.020m a MÁV fejlesztésében)
melyből:új árok: 4765m
felújított árok: 835m az alábbiak szerint: Bk 1-0-0-0 árok: 2636m, Bk 1-2-0-0 árok: 1571m, Bk 1-2-1-0 árok: 513m, Bk 1-2-2-0 árok: 650m, Bk 1-2-3-0 árok: 230m

Tervezett árokrendszer A tervezett árokrendszer a Részletes helyszínrajzok szerinti vonalvezetésben tervezett, az alábbiak szerint.

Bk 1-0-0-0 árok (levezető árok)
(Érintett ingatlanok az indulási ponttól: vasúti – 506/1, 483/4, 483/3 hrsz, Sport utca 328 hrsz, Petőfi utca 81 hrsz, elhalad a84/1 – 84/6 belterületi ingatlanok, tovább 053/2, 053/3, 053/4, 053/31, 053/32, 053/7, 053/8, 053/24, 053/25, 053/26 –csatlakozik a záportározóhoz.)
Az árok a Balatonberény község közigazgatási területén lévő vasúti áteresztől indul (tervezéssel érintett szakasza Balatonkeresztúrt érinti) és halad a vasúti pályatesttel párhuzamosan a Sport utcáig. A Sportutcánál déli iránytöréssel halad (a részben meglévő, de nem megfelelő profilú árok nyomvonalán) a 7. számú közlekedési útig. Az út alatt meglévő átereszen át a Petőfi Sándor utca vonalában halad a külterület határáig.
A külterületen a meglévő domborzati viszonyoknak megfelelően déli irányban halad a 053/27-28-29 hrsz-ú ingatlanokonkialakítandó tározóig.

Az árok paraméterei
hosszúsága: 3656 m
A módosított tervben érintett tervezési szakasz:
hosszúsága: 896 m

Bk 1-2-0-0 árok
(Folyásirány szerint haladva érintett: 050/57, 050/20, 050/13 hrsz-ú ingatlanok és 050/2, 051 földút).A Bk 1-2-0-0 árok vezeti be a tervezett záportározóba az összegyülekeztetett csapadékvizeket. Az árok főbb paramétereihosszúsága: 1571 mA Bk 1-0-0-0 árokhoz hasonlóan az árkon 44 db fenéklépcső kialakítását terveztük.

Bk 1-2-1-0 árok
(Érintett ingatlanok: 050/3, 050/4, 050/121 hrsz-ú ingatlanok és 052 földút.) Az árok főbb paraméterei

Bk 1-2-2-0 árok
(Érintett: 050/14, 050/15, 050/16, 050/45 hrsz-ú ingatlanok és 052 földút) Az árok főbb paraméterei
hosszúsága: 650 m

Bk 1-2-3-0 árok
(Érintett: 050/57, 050/20 hrsz-ú ingatlanok és 051 földút)
Az árok főbb paraméterei
hosszúsága: 230 m

A tervezett tározó (záportározó)
érintett ingatlanok 053/27, 053/28, 053/29
Tervezési paraméterek
fenékszint: 125,0 mBf
maximum vízszint: 127,00 mBf
tározó max. térfogata: 15.000+ 6.000 m3
A tározó töltésének építésére a tározó helyéről kikerülő földanyagból kerül sor.
A területről a felesleges föld elszállítása az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra kerül elszállításra későbbi hasznosításig (pl. hulladéklerakó rekultiváció, stb.).