TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Tab Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat, Zala Község Önkormányzata, Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.
A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán
A szerződött támogatás összege: 243 221 574,- Ft
A projekt összköltsége: 243 221 574,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
Tab Város Önkormányzata 2017. június 9. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 243.221.574 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, értékmegóvás, az élet- és a lakhatási körülmények javítása a fő cél. A támogatott projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel fenyegetett területein megoldásra kerüljön a vízlevezetés, megteremtődjön a meglévő csatornarendszer működésének összhangja. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzat költségvetését. A vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Jelen beruházás tervezésénél több cél együttes megvalósítása lett figyelembe véve.
Az infrastrukturális projektelem az alábbiak szerint valósul meg: TAB: V-1 vízgyűjtő A V1-es vízgyűjtő igen nagy területű. Problémát az Óvoda utca végén jelzett az Önkormányzat. Itt, mivel az Óvoda utca a Kodály Zoltán utca felé lejt, ezért azt a megoldást javasoljuk, hogy a Dózsa György utca felé menő befogadótól a Kodály Zoltán utcáig folyóka legyen elhelyezve mindkét oldalon, és a nyugati oldalon a folyóka alatt egy D600-as zárt csapadékcsatorna, amely a lejtést megfordítaná a Dózsa György utca felé menő árokig. A folyókába víznyelők kerülnének elhelyezése, és a keleti oldali folyóka a víznyelőknél át lenne kötve a nyugati oldali csatornába. A Dózsa György utca felé menő árkot pedig mederlapos burkolattal kell ellátni. Az árok kialakítás 0,6 m fenékszélességgel TB 60/100/80 előre gyártott elemekkel történik. A befogadótól a Goldmark utcáig a nyugati oldalon a burkolt árok kerülne felújításra TB 40/70/50 –es elemekkel, a keleti oldalon pedig folyóka kerül elhelyezésre. Tervezett összesen: 588,0 fm betonlapos folyóka 244,0 fm D600 zárt csapadékcsatorna 5 db D600-as áteresz a folyóka csatornába kötéséhez 10 db víznyelő 162 fm burkolt árok (TB 60/100/80) 100 fm (TB 40/70/50) V2-es vízgyűjtő A V2-es vízgyűjtő esetén a Petőfi utca végén jelzett problémát az Önkormányzat. Ezt megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy az utcában található padkafolyókás rendszer összegyűjti a csapadékot és víznyelőkön keresztül kivezeti a Kis-Koppányra. Az utca vége felé ezek a kivezetések megritkulnak, ezeket szükséges besűríteni. Valamint vizsgálataink szerint a Vörösmarty utcában az árkot a befogadóig burkolni szükséges. A tervezett árok 0,6 m fenékszélességű TB 60/100/80 előre gyártott elemekből. Szabadság utca végén a 45-ös ház előtti meglévő burkolt árok északi irányba lejt, de a 45-ös ház utáni földárok lejtése nem megfelelő, ezért itt is elöntések keletkeztek. Az utca végétől mederlapos folyókát kell lerakni déli irányú lejtéssel, majd a 45-ös ház előtti árok lejtését megfordítani szükséges. Tervezett összesen: 5 db kivezetés 5 db oldalbeömléses víznyelőrács 155 fm mederlapos burkolt árok 0,6 m fenékszélességgel (TB60/100/80) 35 fm burkolt árok 0,4 m fenékszélességgel (TB 40/70/50) 95 fm mederlapos folyóka 228 fm mosatás WomávalV3- as vízgyűjtő Nagy területű vízgyűjtő a Kis-Koppány vízfolyástól délre. A Kisfaludy utcában kimosódások jelentkeztek, a felmérés szerint az utcában található árkok rossz minőségűek. Tervezzük, hogy az Iregszemcsei út csapadékvizét leválasztjuk erről a vízgyűjtőről, az utca mindkét oldalán burkoljuk a meglévő árkokat. A meglévő áteresz, amelybe összefolyik az utca csapadékvize, megfelelő. Az áteresztől a befogadóig az árkot burkolni szükséges. Tervezett árok 0,4 m fenékszélességű TB 40/70/50. Tervezett összesen: 1082 fm burkolt árok (TB 40/70/50) 51 db D600 beton áteresz V5-ös vízgyűjtő: Szent István utca becsatlakozása déli oldalról: Meglévő áteresz D 1000-es beton áteresz A vízgyűjtő területből ( F=165 ha) adódó vízhozam 4 évenkénti gyakorisággal számolva Q=2442 l/s. Ezt a meglévő áteresz 0,86 m –es visszaduzzasztással bírja el, ami még a meglévő mederszelvényből nem okoz kilépést. V5-1 vízgyűjtő: Rákóczi utca 25. sz. házzal szembeni áteresztől a Koppányig 40x40x10-es mederlapos burkolat, az esés csökkentéséhez fenék küszöb, vagy surrantó készítendő. A burkolt szakasz hossza L = 540 m; fenékszélesség 0,8 m, II/80/115 A Rákóczi 25. sz. ház előtti áteresz átmérője nem megfelelő cserélendő D 1500as beton átereszre. Rákóczi utca dél-keleti ágán a vízfolyás kikezdte a burkolatot, ide 3 lapos mederfolyókát javasolunk. Az utca esése nagy, és elég szűk is ezért ez a megoldás látszik. A Rákóczi- Rákóczi utcai csomópontban a földárkok szelvényének bővítését javasoljuk. Tervezett összesen: 540 fm burkolt árok (II/80/115) 869 fm földárok mederszelvény bővítés 23 db D600-as áteresz 228 fm mederlapos folyóka V5-2 vízgyűjtő Az Iregszemcsei út felől érkező árkot burkoljuk, majd 75 fm-en zárt csapadékcsatornával bevezetjük a Szent István utca észak-nyugati ágába. A becsatlakozástól a Szent István utca keleti oldalán jó állapotú burkolt árok található, ehhez nem nyúlunk. Az út alatti áteresz megfelelő. A zárt csapadékcsatornára 1 db tisztító akna kerül. A Kisfaludy közben is burkolt árok építése javasolt. A tervezett zárt csatorna D600-as betoncső. A burkolt árok fenékszélessége 0,4 m, TB 40/70/50. Tervezett összesen: 314 fm burkolt árok (TB 40/70/50) 75 fm D600 zárt csatorna 1 db tisztító akna 12 db D600 áteresz V5-3 vízgyűjtő A Szent István utca keleti ágát az Iregszemcsei úttól délre burkoljuk, egészen az Árpád utcai kicsatlakozásnál található burkolt szakaszig. A keleti ág csapadékvizét még az Iregszemcsei kereszteződés előtt átvezetjük a nyugati ágba. A nyugati ágat a befogadó előtti zárt csatornaszakaszig burkoljuk. A burkolt árok fenékszélessége 0,4 m, TB 40/70/50. Tervezett összesen: 828 fm burkolt árok (TB 40/70/50) 37 db D 600 áteresz V8-as vízgyűjtő A Rákóczi utca nyugati végétől a Vörösmarty utca felé tartó árkot, a Kis – Koppány vízfolyásig burkolni szükséges. Tervezett burkolat 0,4 m fenékszélességű TB 40/70/50. A nagy esés miatt fenéklépcső beépítése szükséges. Tervezett összesen: 120 fm burkolt árok (TB 40/70/50) fenéklépcsővel ZALA - Kossuth Lajos utca vízelvezetése Az utcán az észak-déli irányban elhelyezkedő dombokról lezúduló víz okoz problémát. Ezért a nyugati oldalra övárok építése szükséges. A jelenlegi árok földárok, a gyakori iszaplehordás miatt erősen feliszapolt állapotú, az útburkolatra történő iszaplehordás miatt az árkot burkolni szükséges. Az utca nyugati oldalára Leier ÁBE 40/50 200L elemeket terveztünk be, a keleti oldalra Leier ÁBE 30/40 200L elemeket. Az átereszek egy része megfelelő, előirányoztuk az átereszek felének cseréjét. Az utcában található zárt csatorna szakaszok megfelelő állapotúak. Az árok levezetések szintén megfelelőek, ezek 2015-ben kerültek megépítésre (4 db levezető árok). Épül összesen: L= 711 m ÁBE 30/40 200 L meglévő földárok mederszelvény bővítés L = 671 m ÁBE 40/50 200L burkolt árok 43 db kapubejáró átépítése TAB: Zárt csapadékvíz elvezető csatorna beépítése szükséges a V1 és V5-2 területeken, hogy az összegyűjtött csapadékvíz irányát meg lehessen fordítani és a megfelelő irányba elvezetni. A projekt jelenlegi kidolgozottsága alapján nincs szükség: keresztező közművek kiváltására
A projekttel érintett célterületen a vízkártól megvédett lakosok száma megközelítőleg 1.200 fő. Megvédésükkel a projekt hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez a környezetbiztonság növelésén keresztül. A megépített/felújított vízelvezető rendszer hossza 6.817 fm. Tab város az alábbi fejlesztéseket tervezi az idei évben:
Zala községben 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakos kivitelezési munkálatokba való bevonását tervezi az önkormányzat. A beszerzés (közbeszerzés) során az ajánlatkérő dokumentációban kerül megfogalmazásra, hogy a nyertes kivitelező köteles 6 fő, lakcímkártya szerint Tabon vagy Zalán lakó hátrányos helyzetű személyt foglalkoztatni a kivitelezés ideje alatt. A kivitelező kötelessége a munkaviszonyt és a kivitelezési munkálatokban részvevő személyek munkavégzését igazolni a megrendelő felé, a megrendelő felel az adatok hitelességéért azok elfogadásával.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.05.30.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024