TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

2020N.jpg

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: SÁGVÁR ÉS SOM KÖZSÉG FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 619.970.000 Ft
A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 619.970.000 Ft
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt célja a fenntartható közlekedési módok közül a kerékpáros közlekedés előnybe helyezése a túlzott mértékű gépjármű forgalom egyidejű csillapítása mellett. Akcióterülete térben kiterjed a térségi, helyközi és helyi közlekedési forgalomra egyaránt; funkciójában átöleli a hivatásforgalmi közlekedők célcsoportja mellett a szabadidős és turisztikai közlekedést is (Siófok felé közvetlen összeköttetés lesz a Balatoni Bringakörúttal); társadalmi spektrumában a munkaképes korosztály mellett előnyt biztosít az időskorúak és a fiatalkorúak mobilitásának is.A projekt átfogó célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési stratégia megvalósítása, kiegészítve a közlekedésbiztonság javításával, és a közlekedési komfort megteremtésével. A projekt komplex célja az éghajlatváltozás mérséklése, az élhető települési környezet kialakulása, ezáltal az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesülése.A projekt közvetlen célja a Ságvár és Som települések közötti, valamint Siófokkal kerékpáros útvonalas összeköttetés megépítése. Ságvár és Som községek a Siófokot Szekszárddal összekötő 65. sz. másodrendű főút mentén fekszenek, Siófoktól mintegy öt, illetve nyolc kilométerre. A településeken áthaladó főútvonal jelentős napi jármű- és teherforgalmat eredményez. Utóbbi aránya Somban 6-10%, Ságváron 3-4% közötti, ami igen magas érték, a térségi áruszállítás következtében. A külterületi szakaszokon a magas jármű- és teherforgalom mellett kiemelten nagy a balesetveszély, aminek hatására jelenleg alacsony a kerékpározási hajlandóság.
A fejlesztés célja továbbá a járművek közlekedési sebességének lecsökkentése, ezzel növelve ezen zónák gyalogos és kerékpáros forgalmának előnyét, és nagy lépést téve az élhető települési környezetért. A beruházás által a település(rész)ek elérhetővé válnak a hivatásforgalom számára, valamint a Som és Ságvár, illetve Ságvár és Siófok között fekvő munkahelyek, vállalkozások (mint pl. a Plastelektro Kft., Send-Ex 2000 Kft., Tesco Zrt., Kongsberg Kft, Obi, Aldi, Rácz-Hús Kft., NHSZ Zrt.) kerékpárúton is megközelíthetővé válnak, ami hozzájárul a munkaerő mobilitásához. A kerékpáros forgalom mellett egyúttal a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása is megvalósul.
A fejlesztés keretében sor kerül a szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzésére, valamint zöldterület-építési, átalakítási munkákra, kötelező nyilvánosság biztosítására, kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány, lakossági tájékoztatás és képzés megvalósítására is. A projekt megvalósítása szoros partnerséggel valósul meg Ságvár, Som települések, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Magyar Közút NZrt. között, valamint a Közlekedésfejlesztési Közlekedési Központ tájékoztatása is megtörtént.Ságvár belterületén a 7,30 m széles aszfaltburkolatú főút mentén a kerékpárforgalmi útvonal közúttól elválasztott, önálló létesítésére kerül sor.
A déli szakaszon lévő Jaba patak keresztezésének környezete kivételével - a műtárgyak miatt - mindenütt elválasztott járdával együtt építendő kerékpárút, a gyalogos forgalom azonos oldali levezetése érdekében.Som belterületi szakasz településbelső környezetében a jellemző műszaki megoldás a széles forgalmi sávok szélein kijelölt kerékpáros nyom lett, irányhelyesen, szabványosan kétoldali elrendezéssel, kerékpáros piktogramokkal feljelölve, „Kerékpárosok” figyelmeztető táblákkal kísérve. A belterületi szakaszok előtti rövid, településhatári környezetben műszaki megoldásként az önálló, egyoldali, szabványos 2,00m hasznos szélességű, 2,25m épített szélességű, a szabványos burkolati jelekkel és táblákkal szabályozott forgalmú kerékpárút lesz elválasztott járdával, mert a külterületi kétirányú kerékpárút bevezetése az első csomópontig csak ekképp megoldható. Az előbbi két kerékpáros hálózati elem közötti átmenetet a főút és közterület szélességi viszonyaiból eredően rövid szakaszokon irányhelyes kiemelt kerékpársávval valósul meg.

További projektelemek: kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése (pl. kerékpártámaszok létesítése), két db szabványos „települési kapuzat” közvilágítással, középszigettel, sávelhúzással, hosszanti és merőleges útburkolati jelekkel, jelzőtáblákkal, radaros sebességmérő és LED-táblás „km/h” kijelző berendezéssel. Som településen megvalósul továbbá a mellékutcákból a fölösleges átmenő teherforgalom kizárása „Lakó-pihenő övezet”-té alakítással, Som belterületén, és Som-Daránypuszta településrészen, a helyi közúthálózatot 100%-ban lefedő kerékpárforgalmi hálózat kialakítása, a meglévő rongálódott utak megjavítása, a folytonossági hiányok pótlása, két gyalogos átkelőhely létrehozása. Ságvár községben a közúti forgalomtól elválasztott kerékpárút miatt a meglévő járdák geometriáját módosítani kellett, a bontások nyomán új elválasztott gyalogos járdák épülnek az önálló kerékpárutak mellett a gyalogos forgalmi igények kiszolgálására.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.08.31.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003