TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001

2020_reg.jpg

 

Kedvezményezett neve: Lábod Község Önkormányzata
A projekt címe: Lábodi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 46 763 940 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
Fűtéskorszerűsítés:
A tervezett beruházás célja a meglévő, immár 35 éve működő épület központi fűtési rendszer hibáinak kiküszöbölése, a rendszer energiatakarékos működtetése a fűtési rendszer beszabályozhatóságának biztosításával, termosztatikus fejek felszerelésével a helyiségenkénti korrekt hőmérséklet-szabályozás megoldása.
A tervezett korszerűsítéssel kiküszöbölhetők a meglévő belső hőmérséklet egyenlőtlenségek, az egyes helyiségek alulfűtése. Az energiafelhasználás szempontjából jelentős a fejlesztés, hiszen egy jól beszabályozott épületnél néhány alulfűtött helyiség miatt nem kell az épület többi részét túlfűteni.
A fűtési rendszer korszerűsítése a 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló rendelet alapján került megtervezésre.

Konyhafejlesztés:
Az óvodai konyha a lábodi óvoda, a rinyabesenyői óvoda, az intézmény dolgozói és a lábodi szociális étkezők étkeztetését biztosítja. A nyári gyermekétkeztetés időszakában általában 120 gyermek élelmezését látja el. A konyha technológiailag elavult, felszereltsége a növekvő élelmezési létszámmal és az étel előállítására vonatkozó beltartalmi és technológiai előírásokkal nem tud lépést tartani. Az utóbbi években bővült a helyi termelők által beszállított és az alacsony feldolgozottságú helyi alapanyagok felhasználása, de ez a kész és félkész alapanyagokkal történő főzéshez képest új eszközök beszerzését igényli. A fejlesztést igényli a növekvő kapacitás és folyamatosan változó előírások mellett a korszerű táplálkozást segítő menüsor bevezetése, mely az intézményben folyamatosan megkezdődött. A konyha helyiségei a zöldség és tojás előkészítő kivételével kisebb felújításokkal alkalmasak a feladat ellátására, de ezek is energiatakarékossági és az elkülönítetten mérhető konyhaüzem követelményeit megteremtő fejlesztésre szorulnak. Az energiatakarékosságot célozva tesszük külön mérhetővé a konyhaüzem által elfogyasztott elektromos áramot és szerzünk be energiatakarékos konyhagépeket, mellyel csökkentjük fenntartási költségeinket. Megtakarítást jelent a két fázisú mosogatásra való áttérés, melyhez azonban a tervezett kiegészítő eszközök beszerzése szükséges. Mindezen problémák komplex kezelésére a felújítás tervezésekor az építő mérnökön kívül konyhatechnológiai szakember közreműködését is igénybe vettük. A pályázott felújítással és eszközbeszerzéssel teljesülnek a konyhaüzemre előírt higiénés feltételek, megteremtjük a helyi alapanyagok nagyobb mértékű felhasználásának és a korszerű táplálkozást segítő étlap bevezetésének a lehetőségét a jelenleg átlagosan 107 fő étkezését biztosító konyhában, mely szükség esetén ily módon a mintegy 200 főt étkeztető iskolai konyha szerepét is átveheti.
A jelenlegi fejlesztési ütemben a teljes padlástér hőszigetelése, valamint a konyhaüzem korszerűsítése történik meg. A meglévő óvodában olyan belső építés-szerelési munkák készülnének, amelyek nem építési engedély kötelesek, nem érintik az épület teherhordó szerkezeteit és nem változik az épület homlokzati megjelenése.
A fejlesztését részét képezi megújuló energiaforrások (napelem) telepítése is, mely az épület villamosenergia felhasználását kívánja költséghatékonyabbé tenni.
A fejlesztési igényünk céljai:
a) az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása,
b) a szolgáltatások minőségének fejlesztése,
c) a településen és vonzáskörzetében kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása,
d) a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek oktatási esélyegyenlőségeinek megteremtése a minőségi óvodáztatás által,
e) a családok segítése,
f) gyermekeinknél olyan készségek, képességek kialakítása, amelyek segítségével a gyermekek interakcióba léphetnek a környezetükkel, ezáltal megismerhetik egymást, képessé válnak az együttműködésre, a tanulásra,
g) az emberi értékekre, a szépre, a jóra való kíváncsiság és hajlandóság formálása a nemes gesztusok felismerésére, és azok viszonozására nevelés,
h) a barátkozási szándék támogatása, amelyben a személyes tulajdonságoknak jut igazán fontos szerep,
i) a kulturális sokszínűség megtapasztaltatása, igazodva a kisgyermekkor tanulási sajátosságaihoz.
Beruházásunkkal hozzá kívánunk járulni:
a) a kisgyermekesek (3-6 év közötti) és a 3 év alatti (2,5 éves) gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,
b) ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez,
c) a területi különbségek csökkentéséhez, javításához, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára,
d) és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez településünkön.
Tervezett fejlesztésünk továbbá:
a) a helyi igényeken alapul,
b) figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket,
c) összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul,
d) a projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak nem támogatható tevékenységeket,
e) komplex, mivel projektünk infastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz,
f) ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódni fog,
g) a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járások egyikén valósul meg,
h) a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul meg.
Eszközbeszerzés, ezen belül:
a) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a nevelési munkához közvetlenül kapcsolódóan

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2017.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001